Regulamin

REGULAMIN
serwisu internetowego www.bemodel.com

I. Zakres Regulacji
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.bemodel.com.

II. Definicje:
Określenie użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Administrator – Krzysztof Skobelski, ul. Leśna 13, 47-364 Strzeleczki.
2. Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, Nick oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
3. Konto Użytkownika – przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Serwisu określona unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem, dostępna za pośrednictwem Internetu wraz z mechanizmami umożliwiającymi korzystanie z Usługi.
4. Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie.
5. Profil – strona www każdego Użytkownika w Serwisie, utrzymywana w ramach Konta Użytkownika.
6. Regulamin – niniejszy dokument.
7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bemodel.com będący własnością Administratora.
9. Treści – oznacza zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie komentarze, polubienia, referencje, ogłoszenia oraz Utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku w szczególności, zdjęcia i filmy, które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Konta użytkownika.
10. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
11. Usługa – pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący utrzymanie Konta Użytkownika w Serwisie oraz umożliwienie korzystania z jego funkcjonalności.
12. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).
13. Utwór - zdjęcia i filmy zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika, przejawiające działalność twórczą o indywidualnym charakterze, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania.
14. Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnej, która zaakceptowała Regulamin, lub osoba prawna działająca przez swojego przedstawiciela, który działając w jej imieniu zaakceptował Regulamin.

III. Postanowienia ogólne
1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, wyrażenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień.
3. Uznaje się, że momentem zawarcia umowy o świadczenie usług w Serwisie pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem jest wpisanie przez Użytkownika adresu Serwisu URL w przeglądarce internetowej. Za moment zakończenia umowy uważa się zamknięcie przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
4. Serwis www.bemodel.com pełni funkcję społecznościowej platformy promocyjnej skupiającej m.in. modelki, modelów, fotografów, wizażystów, stylistów i retuszerów, służący do wymiany doświadczeń oraz kontaktów, jak również promocji Użytkowników w celu kreowania wizerunku w branży modelingu i foto modelingu.
5. Serwis umożliwia Użytkownikowi:
a) zapoznawanie się z zawartością Serwisu za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w sposób zapewniający Użytkownikowi swobodę wyboru miejsca i czasu swojej aktywności, a także niezależnie od rodzaju używanego przez Użytkownika urządzenia lub aplikacji;
b) prezentowanie swojego portfolio w postaci zdjęć i filmów, na których widnieją, wizerunki Użytkowników, jak również promowanie swojego portfolio poprzez odnośniki do profili na portalach społecznościowych powiązanych z serwisem;
c) umieszczanie w serwisie określonych Treści - komentarzy, polubień, referencji, ogłoszeń, zdjęć i filmów oraz innych Utworów;
d) utrzymywanie i wymiana kontaktów z innymi Użytkownikami oraz podmiotami trzecimi (organizacjami, przedsiębiorstwami itp.), na których użytkownikom zależy, a także interakcja z Treściami zamieszczanymi przez innych Użytkowników.
6. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, w szczególności w formie banerów wyświetlanych na stronach Serwisu lub artykułów sponsorowanych.

IV. Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
Do korzystania serwisu konieczny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz dostępem do poczty elektronicznej, z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, oraz włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

V. Rejestracja
1. Warunkiem korzystania z Usługi przez Użytkownika jest rejestracja Konta Użytkownika, w tym podanie danych osobowych oraz akceptacja Regulaminu.
2. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika. Niedopuszczalne jest korzystanie z jednego Konta Użytkownika przez więcej niż jedną osobę.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy konieczne jest podanie danych osobowych.
4. Podczas zakładania Konta Użytkownika Użytkownik podaje zgodnie z prawdą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz data urodzenia oraz określa Nick.
5. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie Użytkownik może uzupełnić Profil o dodatkowe informacje, takie jak m.in.: wykonywana profesja, posiadane doświadczenie zawodowe, wiek, miasto i województwo zamieszkania, wzrost, waga, wymiary ciała, długość oraz kolor włosów.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika;
b) zmiany przydzielonego Użytkownikowi Nicka ze względów bezpieczeństwa, lub programowych w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę ( w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna).
7. Administrator odmówi rejestracji konta osobom:
a) poniżej 18 roku życia;
b) skazanym za przestępstwa na tle seksualnym;
c) którym uprzednio usunięto lub zablokowano Konto Użytkownika ze względu na naruszenie Regulaminu lub korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
8. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w zakresie prawidłowego świadczenia usług przez Serwis.
9. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na:
a) wykorzystywanie wprowadzonych przez niego Treści w ramach swojego Konta Użytkownika do promocji tego konta poprzez Serwis oraz powiązane z nim profile na portalach społecznościowych;
b) otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie (opcjonalnie).
10. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza że, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie, licencje oraz zgody na eksploatację wizerunków) do zgodnego z prawem i Regulaminem uczestnictwa w Serwisie (udostępnienia zdjęć, grafik i innych Utworów w Serwisie) i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

VI. Prawa autorskie
1. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do zamieszczanych w Serwisie Utworów, a czynność ta nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za posługiwanie się Utworami bez wymaganego uprawnienia lub zgody.
3. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji jak również w trakcie korzystania z Serwisu może dowolnie zarządzać danymi wprowadzanymi do Konta Użytkownika, widocznych dla pozostałych Użytkowników, w szczególności poprzez zmianę danych lub ich usunięcie.
4. W trakcie procedury rejestracji w Serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w szerszym zakresie niż w pkt V. ust. 8. Powyższa zgoda obejmuje zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie tych danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji handlowej od Administratora w wiadomości prywatnej lub na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.
5. Odniesieniu do zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie Treści, w tym Utworów Użytkownik przyznaje Administratorowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielenia dalszych licencji, bezpłatną światową licencję zezwalającą na wykorzystywanie, korzystanie, modyfikowanie, tworzenie utworów pochodnych, uruchamianie, kopiowanie, odtwarzanie lub wyświetlanie (także publicznie) Utworów wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach Serwisu lub w związku z nim.

VII. Obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów Regulaminu;
b) przestrzegania praw autorskich Treści zamieszczonych w Serwisie;
c) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
d) nienaruszania praw osób trzecich;
e) zawiadamiania Administratora o każdym przypadku łamania Regulaminu przez innych Użytkowników;
f) powstrzymania się od zamieszczania w Serwisie Treści, które są niezgodne z prawem, powszechnie uważane za wulgarne, obsceniczne, pornograficzne lub sprzeczne z celem i zasadami funkcjonowania Serwisu albo są niezgodne z dobrymi obyczajami;
g) powstrzymywania się od zamieszczania w Serwisie Treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym dotyczących podmiotów trzecich;
h) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (m.in. konkursy, sondy internetowe, plebiscyty) o ile takie regulaminy są udostępniane na stronach Serwisu;
i) powstrzymywania się od wprowadzania do Serwisu łącz alfanumerycznych zawierających odnośniki do serwisów konkurencyjnych o podobnej tematyce;
j) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących negatywnie wpłynąć na funkcjonalność lub jakość serwisu;
k) powstrzymywania się od zamieszczania w Serwisie zdjęć osób poniżej 18 roku życia o charakterze aktu, prezentacji bielizny lub noszących w ocenie Administratora znamiona fotografii erotycznej lub pornograficznej. Zamieszczenie tego typu zdjęć będzie powodowało usunięcie Konta Użytkownika oraz złożenie zawiadomienia do organów ścigania, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa.

VIII. Funkcjonowanie Serwisu
1. W ramach funkcjonowania Serwisu, po dokonaniu Rejestracji Użytkownik:
a) może zamieszczać Treści w ramach Konta Użytkownika lub kont innych Użytkowników, w szczególności zdjęcia, filmy, ogłoszenia, komentarze, polubienia, referencje lub zamieszczać odnośniki do zewnętrznych portali społecznościowych;
b) uzyskuje swobodny dostęp do Treści zamieszonych przez innych Użytkowników;
c) może wysyłać wiadomości innym Użytkownikom oraz odbierać wiadomości otrzymane od innych Użytkowników.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do edytowania lub kasowania Treści i ogłoszeń jeżeli uzna, iż są one wulgarne, niemerytoryczne, bądź naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
3. Użytkownik oświadcza, iż posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści publikowane przez niego w Serwisie nie spowodowały jakichkolwiek naruszeń praw osób trzecich.
4. W przypadku wystąpienia przeciwko Administratorowi z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw osób trzecich (w tym praw autorskich) w stosunku do opublikowanych Treści, Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Administratora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie w związku z tym zostaną nałożone lub poniesione przez Administratora.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa;
b) autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom;
c) szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Administratora;
d) szkodę powstałą w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
e) szkodę spowodowaną nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych;
f) szkodę Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika;
6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem Administrator może udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia, wysyłając stosowną wiadomość na podane przez Użytkownika konto email i usunąć nieodpowiednie Treści. W przypadku kolejnego naruszenia dokonanego przez Użytkownika, Konto Użytkownika jest usuwane.
7. Administrator może usunąć Konto Użytkownika bez udzielenia ostrzeżenia o którym mowa w ust. 5, jeżeli stwierdzi, że Użytkownik narusza Regulamin lub korzysta z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem w sposób uporczywy lub rażący.
8. Po otrzymaniu ostrzeżenia lub usunięcia Konta Użytkownika Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w rozdziale XI Regulaminu.

IX. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Krzysztof Skobelski, ul. Leśna 13, 47-364 Strzeleczki.
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkownika w następujący sposób:
a) w określonym celu zgodnym z przeznaczeniem Serwisu po uzyskaniu od Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
b) w celu wykonania wobec Użytkownika umowy realizacji usług drogą elektroniczną i w zakresie niezbędnym do jej wykonania, np. w celu stworzenia Konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
c) w celach analitycznych i statystycznych – Administrator analizuje aktywność i preferencje Użytkownika w celu poprawienia funkcjonalności serwisu i usług świadczonych Użytkownikowi, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
d) w celu zapewnienia ochrony prawnej w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń i ochrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Każdy Użytkownik ma prawo m. in. do wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
5. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania wszelkich uprawnień Użytkownika należy się zwrócić na piśmie do Usługodawcy na adres ul. Leśna 13, 47-364 Strzeleczki lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: reklamacje@bemodel.com. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w tym informacje dotyczące praw Użytkownika, zawiera dokument Polityka prywatności, dostępna na stronie www.https://bemodel.com/terms/privacy-policy.

X. Pliki cookies
1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w przeglądarce Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika, jak również nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

XI. Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu.
2. W celu złożenia reklamacji należy się zwrócić na piśmie do Usługodawcy na adres ul. Leśna 13, 47-364 Strzeleczki lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: reklamacje@bemodel.com.
3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
4. W przypadku konieczności uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień lub konieczności podjęcia dodatkowych działań w celu rozpatrzenia reklamacji, Administrator zastrzega możliwość wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, nie dłużej niż na okres 7 dni.
5. Adres wskazany w ust. 2 służy także do rozpatrywania wszelkich zgłoszeń związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

XII. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega, że dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości w działaniu Serwisu oraz w celu ochrony danych osobowych oraz pozostałych treści zgromadzonych na Koncie użytkownika. Administrator zastrzega jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty ww. danych i treści, jeżeli szkoda lub strata powstała z przyczyn niezależnych od Administratora, pomimo należytego zabezpieczenia.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za okresowe przerwy i utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu z przyczyn technicznych.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
5. W celu usprawnienia działalności Serwisu Administrator zastrzega możliwość aktualizacji Regulaminu. Pełna treść zmian zostanie udostępniona Użytkownikowi wiadomością email na podany przez niego adres email co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu. W momencie wejścia w życie zaktualizowanego Regulaminu jego treść będzie wiążąca dla Użytkownika.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego.