Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
serwisu internetowego www.bemodel.com

I. Polityka prywatności - informacje ogólne
1. Baza kont Użytkowników podlega ochronie prawnej przez Administratora Danych Osobowych, zwanego dalej Administratorem. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Krzysztof Skobelski, ul. Leśna 13, 47-364 Strzeleczki.
2. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności w ramach korzystania z Serwisu. Administrator gwarantuje zachowanie poufności przekazanych danych osobowych i dołoży wszelkich starań do zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa ochrony danych.
3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

II. Zakres przetwarzania danych osobowych
1. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Użytkownika w następujący sposób:
a. W określonym celu zgodnym z przeznaczeniem serwisu po uzyskaniu od Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
b. w celu wykonania wobec Użytkownika umowy realizacji usług drogą elektroniczną i w zakresie niezbędnym do jej wykonania, np. w celu stworzenia Konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
c. w celach analitycznych i statystycznych – Administrator analizuje aktywność i preferencje Użytkownika w celu poprawienia funkcjonalności serwisu i usług świadczonych Użytkownikowi, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
d. w celu zapewnienia ochrony prawnej w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń i ochrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
e. w celach określonych przez przepisy prawa, np. w celu wystawienia faktury lub uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
2. Zgoda, o której mowa w ust. 3 pkt a) jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana. Zastrzega się, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych w okresie przed wycofaniem zgody.
3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody o której mowa w ust. 3 pkt a) oraz przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt b) Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych osobowych.
4. W celu rejestracji Użytkownika Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, nick (indywidualną nazwę Użytkownika w Serwisie) i numer IP Użytkownika, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.
5. Administrator po uzyskaniu zgody Użytkownika przetwarzać może także dane osobowe obejmujące: wykonywaną profesję, posiadane doświadczenie zawodowe, wiek, miasto i województwo zamieszkania, wzrost, waga, wymiary ciała, długość oraz kolor włosów Użytkownika, a także wizerunek Użytkownika zawarty w zdjęciach lub filmach zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania, tj:
a. W przypadku udzielenia zgody – do czasu jej cofnięcia.
b. W przypadku wykonywania umowy realizacji usług drogą elektroniczną – do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w Kodeksie Cywilnym, wynoszącymi 3 lata lub 6 lat licząc od dnia wymagalności roszczenia. Termin stosownie do art. 118 Kodeksu cywilnego wydłuża się do końca roku kalendarzowego w który termin ten upłynął.
c. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora - do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.
d. W celach podatkowych i innych wymaganych przepisami prawa - w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
7. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty świadczące Administratorowi wsparcie techniczne strony internetowej na podstawie odrębnej umowy.

III. Prawa Użytkownika
Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa, określone szczegółowo w art. 16-21 RODO:
a) prawo dostępu do danych;
b) prawo żądania sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
f) prawo sprzeciwu, obejmujące sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora.

IV. Polityka cookies
1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w przeglądarce Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:
a) tymczasowe – pozostające w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu jego wylogowania z Serwisu,
b) stałe – przechowywane w przeglądarce Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
c) niezbędne – umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie,
d) funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie preferowanych przez Użytkowników funkcjonalności Serwisu,
e) konfiguracji – umożliwiające ustawienie funkcji w Serwisie,
f) reklamowe – umożliwiające dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
4. Pliki o którym mowa w ust. 4 nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika, jak również nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
5. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce – szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w jej instrukcji (pliku pomocy) lub zakładce „Ustawienia”.
6. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia Użytkownika.

V. Postanowienia końcowe
1. W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym określenia posiadanych danych lub zakresu ich przetwarzania, jak również informacji dotyczących plików cookies należy się zwrócić na piśmie do Usługodawcy na adres ul. Leśna 13, 47-364 Strzeleczki lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: reklamacje@bemodel.com.
2. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.